You Are Here: Home » Sardar sms » SAntA ApnA nAyA mObile l3k3 pOst Office

SAntA ApnA nAyA mObile l3k3 pOst Office gAyA aUr bOla: Iska w3igHt kAr dO…!

POstmAst3r : 85 gms

SantA :mUMBAI SMS bh3jn3 k3 liy3 kitn3 kA stAmp lAganA pAdegA??

Send This Sms To Mobile
Advertisment